KONKURSY NA FBRegulamin Promocji organizowanej na Facebooku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest KIEHL & ŻEGARSKI - Czyste rozwiązania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolnej Wszechnicy 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  KRS 0000181188, NIP 522-10-24-912, Regon 011241620 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Promocji na łamach serwisu.

4. Promocja jest prowadzona na stronie https://www.facebook.com/Kiehl-Żegarski-1833308430251658/ (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2.Udział w Promocji oznacza zgodę na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profil oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Promocji.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

4. Czas trwania konkursu: od 05.10.2017 – 09.10.2017. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 13.10.2017.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Promocji jest butelka produktu OPTIMA. (zwana dalej “Nagrodą Główną”).

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Komisja ds. Promocji na Facebooku wybierze dwóch zwycięzców na podstawie pomysłowości i kreatywności wypowiedzi ich autorów.

2. Zwycięzcy Promocji zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przesłania danych adresowych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Promocja na Facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Klauzula informacyjna RODO: Patrz w zakładce Szkolenia KIEHLA