Szkolenia KIEHLA czyli transfer KNOW-HOW to nie problem

Jesteśmy przekonani, iż rozwiązania systemowe KIEHLA mogą być wykorzystywane jeszcze bardziej efektywnie, jeżeli aktualna wiedza KNOW- HOW będzie przekazywana użytkownikom w ramach szkoleń systemowych, które zawsze dopasowujemy do specyfiki i obszaru działalności klienta. Dlatego też z myślą o stałych, jaki i o potencjalnych Odbiorcach marki KIEHL organizujemy 1,2- lub 3- dniowe seminaria teoretyczno-praktyczne w ośrodkach szkoleniowych JOHANNES KIEHL KG w Odelzhausen-Monachium i Berlinie-Genshagen oraz w Warszawie i innych miastach w Polsce. Nasi doświadczeni eksperci w kompetentny sposób przekazują uczestnikom wiedzę na temat specjalistycznych zagadnień i innowacyjnych rozwiązań. Seminaria teoretyczne łączymy z warsztatami praktycznymi, które są doskonałym treningiem oraz świetną okazją aby nabyć nowych umiejętności, wypróbować sił i nabrać pewności przekładając teorię na działania praktyczne w rodzimym obiekcie. 
Jeżeli jesteś stałym Odbiorcą produktów marki KIEHL i chciałbyś podwyższyć swoje kwalifikacje  lub  dopiero poznajesz nasze specjalistyczne produkty, serdecznie zapraszamy do udziału w naszym branżowym szkoleniu w kraju lub za granicą.  
Kontakt w sprawie szkoleń:
kiehl@kiehl-zegarski.pl lub  tel. 22 823 98 65

Klauzula informacyjna RODO:

Nawiązując do treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także w związku z pozyskaniem lub zamiarem pozyskania Państwa danych osobowych, oświadczam: 1) Administratorami Państwa danych osobowych jest: KIEHL & ŻEGARSKI – CZYSTE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O. z siedzibą w 02-098 Warszawa, ul. Wolnej Wszechnicy 3, NIP:522-10-24-912, REGON: 011241620;KRS: 0000181188 | 2) Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie wykonania umów m.in.: sprzedaży, o dzieło, najmu itd. oraz prowadzenia działalności doradczej, szkoleniowej oraz marketingowej firmy Kiehl & Żegarski Sp. z o.o | 3) Dane które są przetwarzane zostały pozyskane od Państwa w trakcie wykonywania umowy lub prowadzenia działalności doradczej, szkoleniowej lub marketingowej i są to m.in.: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numery ewidencyjne jak PESEL, NIP, REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej; | 4) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora jak np.: a. wykonywanie umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), b. rozliczenie wzajemnych świadczeń i zobowiązań publicznoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO) c. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo – podatkowej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, d. rozpatrywanie reklamacji i innych Państwa żądań, e. do przesyłania Państwu informacji handlowych Administratora, o ile wyraziliście Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); | 5) Państwa dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane następującym podmiotom z którymi współpracujemy, a których przekazanie jest niezbędne do wykonania łączącej nas umowy, m.in.: a. pracownikom i współpracownikom administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu umowy, b. podmiotom zajmującym się działalnością księgowo – kadrową w imieniu administratora, c. podmiotom zajmującym się doradztwem prawnym na rzecz administratora, d. przewoźnikom, e. innym podmiotom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jest to niezbędne dla wykonania umowy. | 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wygaśnięcia obowiązków administratora wynikających z umów, wygaśnięcia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie przechowywania tych danych (m.in. okres przechowywania dokumentacji rachunkowej) lub cofnięcia przez Państwa zgody, w zakresie w jakim wyraziliście zgodę. | 7) Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. | 8) W przypadku jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. | 9) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. | 10) Wskazanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy. Niewskazanie danych skutkować będzie niemożnością wykonania umowy przez Administratora, a tym samym nie dojdzie do zawarcia umowy. | 11) Realizacja Państwa praw może się odbywać w następujących formach: a. pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej, b. elektronicznej na adres: kiehl@kiehl-zegarski.pl



Szkolenia KIEHLA 2020 !

22 stycznia WROCŁAW, Hotel Stara Garbarnia, ul. Wielkopolska 72, 54-027 Wrocław, sala Galeria, w godz. 9:00-15:00

31 stycznia CZŁUCHÓW, Hotel Stara Kaszarnia, Dworcowa 13, 77-300 Człuchów, w godz. 9:00-15:00 Uwaga! EKO-SZKOLENIE!

 5 lutego RZESZÓW, Hotel Classic Aleja Armii Krajowej 32, 35-307 Rzeszów, w godz. 9:00-15:00

19 lutego  GDAŃSK, Hotel GNIECKI, ul. Kasztanowa 2, 83-021 Przejazdowo-Gdańsk, w godz. 9:00-15:00

 4 marca   KATOWICE- HORZÓW, Hotel Focus, ul. Armii Krajowej 15, 41-506 Chorzów, w godz. 9:00-15:00

18 marca  WARSZAWA, Hotel Ibis Styles Warszawa West, ul. Poznańska 33, 05-850 Warszawa-Mory

Zapisy na: kiehl@kiehl-zegarski.pl lub 22/ 824 04 84. Już dzisiaj przyjmujemy zgłoszenia.

Uwaga Szkolenia KIEHLA są bezpłatne! Szczegółowy zakres tematyczny szkoleń w postach na FB.