Karta charakterystyki

UWAGA

13.12.2022

Nowe KARTY CHARAKTERYSTYKI KIEHLA opracowane zgodnie z najnowszym szablonem karty charakterystyki, określonym w rozporządzeniu 2020/878/UE obowiązują z dniem 01. stycznia 2023 r.

KARTY KIEHLA DO POBRANIA tutaj: https://www.dropbox.com/s/ow2fblf9ajdcq5u/wetransfer_sdb-jk_2023-02-09_0943.zip?dl=0

KARTY RAW DO POBRANIA tutaj: https://www.dropbox.com/s/i059bs4bjxka0uq/wetransfer_sdb-kaw-aktuell_2022-12-13_1351.zip?dl=0

BAZA DANYCH PRODUCENTA – Download Center: Centrum Pobierania Plików (kiehl-group.com)

PRZEPISY CLP – aktualizacja Kart Charakterystyki produktów KIEHLA z dniem 01.06.2015r.

2015-06-11

CLP jest aktem prawnym wdrażającym w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, globalny system klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych (system GHS) przyjęty przez ONZ w 2003 roku. CLP ( z ang. Classification, Labelling and Packaging czyli klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin chemicznych) to rozporządzenie WE nr 1272/2008 dotyczące sposobu, w jaki należy informować o niebezpiecznych właściwościach i dotyczy zmiany w oznakowaniu produktów.

Cele CLP

Jednym z najważniejszych celów przyjęcia rozporządzenia CLP było ułatwienie europejskim przedsiębiorcom globalnej wymiany handlowej i zapewnienie odpowiedniego oznakowania i klasyfikacji produktów, aby jeszcze lepiej chronić ludzkie zdrowie i środowisko.

Czym są CLP i GHS?

Dotychczas w krajach na całym świecie obowiązywały różne zasady klasyfikacji i oznakowania substancji. Dla przykładu pewne substancje chemiczne mogły być w jednym kraju scharakteryzowane, jako „toksyczne” bądź „wybuchowe”, a w drugim już nie. Ponadto do oznaczania tych samych zagrożeń służyły inne symbole. Kraje należące do ONZ, wliczając w to kraje członkowskie UE, pracowały razem z przedstawicielami przemysłu nad systemem klasyfikacji i znakowania stosowanym na całym świecie, znanym, jako Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (Globally Harmonised System–GHS). Głównymi założeniami systemu GHS są ułatwienie międzynarodowego handlu substancjami chemicznymi oraz utrzymanie istniejącego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. System ma na celu identyfikować niebezpieczne substancje chemiczne, a także informować użytkowników o zagrożeniach poprzez standardowe symbole i zwroty umieszczane na etykietach oraz za pomocą informacji zawartych w Kartach Charakterystyki. CLP dostosowuje dotychczasowe prawodawstwo dotyczące klasyfikacji, znakowania i pakowania substancji oraz mieszanin do systemu GHS poprzez zmianę i uchylenie dyrektywy 67/548/EWG (klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji niebezpiecznych z 27 czerwca 1967 roku), dyrektywy 1999/45/WE (klasyfikacja, opakowania i etykietowanie preparatów niebezpiecznych z 31 maja 1999 roku), a także uzupełnia rozporządzenie nr1907/2006 (rozporządzenie REACH z 18 grudnia 2006 roku).

Ważne terminy

Rozporządzenie CLP weszło w życie 20 stycznia 2009 roku, a okres przejściowy, w którym należy dostosować produkty do rozporządzenia trwał do dnia 31 maja 2015roku. Wszystkie produkty JOHANNES KIEHL KG importowane przez KIEHL & ŻEGARSKI dla polskich Odbiorców po dniu 01 czerwca 2015 roku są klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z nowym rozporządzeniem CLP oraz posiadają zaktualizowane Karty Charakterystyki ( nowe karty do pobrania z dniem 01.06.2015 na www.kiehl-zegarski.pl lub KIEHL-APP ). Z kolei dla produktów KIEHLA ze starym oznakowaniem pozostałych w magazynie u polskich Odbiorców obowiązuje okres przejściowy. Produkty te mogą być sprzedawane w Polsce do dnia 01. 06. 2017.

Zalecenie

Zalecamy Państwu wprowadzenie polityki FIFO (First In – First Out czyli pierwszeństwa rozchodu towarów wcześniej zakupionych) w Państwa magazynach i hurtowniach, aby zapewnić sprzedaż produktów ze starym oznakowaniem przed wyznaczonym w rozporządzeniu terminem tj. 1 czerwca 2017.

Nowe przepisy CLP – jak wyglądają zmiany?

Wraz z przejściem dostawców na system CLP użytkownicy zobaczą na etykietach produktów nowe piktogramy, informacje o niebezpieczeństwie i środkach ostrożności oraz hasła ostrzegawcze. Ustawodawca zwiększył liczbę słów używanych w zwrotach dotyczących niebezpieczeństwa i środków ostrożności. Piktogramy zajmują więcej miejsca na etykiecie, często jest ich więcej. Informacje o niebezpieczeństwie są widoczne na zewnętrznej stronie opakowania. Powszechnie używane symbole ostrzegawcze na produktach chemicznych uległy zmianie. Dawniej były one oznaczone na pomarańczowo, w nowym systemie znakowania występują w postaci stojących na wierzchołku kwadratów z czerwoną obwódka i białym tłem, na nim oznaczany jest rodzaj zagrożenia. Przykładowo Krzyż św. Andrzeja został zastąpiony wykrzyknikiem.

UWAGA!

Nowe przepisy CLP dotyczą wyłącznie zmiany kryteriów klasyfikacji oraz doboru odpowiedniego oznakowania na etykietach. Konsekwencją przejścia na nową klasyfikację i oznakowanie jest także zaktualizowana Karta Charakterystyki. Zmiany w Kartach Charakterystyki dotyczą przede wszystkim Sekcji 2- Identyfikacji zagrożeń.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia CLP receptury produktów KIEHLA nie ulegają zmianie i pozostają na dotychczasowym wysokojakościowym poziomie.

Nie wiesz jaki produkt wybrać dla siebie?

Zadzwoń do nas - pomożemy

Skontaktuj się
© 2024 Kiehl & Żegarski. All rights reserved.